سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
 • En
پروژه ها

  شش حلقه چاه اکتشافی
   فعاليتهای اجراء شده  :
  1- حفاري و تكميل چاه32 آب تيمور
  2-برگزاري جلسات متعدد با كارفرما در خصوص ابهامات قراردادي
  3- تهيه الحاقيه هاي شماره 1 ، 2 و 3 قرارداد جهت اصلاح ضمانت نامه و مبلغ تجهيزكارگاه و پرداخت صورتحسابهاي ريالي و كاهش كاري مواد گل حفاري
  4- تهيه  و بازيافت صورتحسابهاي كارهاي انجام شده
  5- اجراي پروژه تصفيه بيولوژيك پساب حفاري
  6- عمليات حفاري چاه شماره 2 آسماري
  برنامه اجرايي آينده :
  1- ادامه عمليات حفاري و تكميل چاه شماره دو آسماري
  2- پيگيري صورتحساب هاي صادره كارهاي انجام شده

  مشخصات کلی قرارداد:

  83159

  شماره قرارداد :

  مديريت اكتشاف

  کارفرما :

  حفاري شش حلقه چاه اكتشافي

  موضوع قرارداد :

  84/2/1

  تاريخ شروع به کار :

  87/2/1

  پيش بيني تاريخ خاتمه قرارداد :

  Daily Rate

  نوع قرارداد :

  جاري

  وضعيت پروژه :


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0