چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 • En
  ايمني ، بهداشت و محيط زيست
     
   ديدگاه HSE
  • حفظ بهداشت و سلامت كاركنان و ايجاد شرايط ايمن كاري 
   شركت ملي حفاري ايران جلوگيري از بروز حوادث در كليه مراحل برنامه ريزي و عمليات حفاريچاههاي نفت و گاز را در اولويت برنامه هاي خود قرار مي دهد.
   حفظ محيط زيست و جلوگيري از وارد شدن صدمه به تجهيزات و انجام اقدام بمنظور حذف يا كاهشاحتمال وارد شدن صدمه به افراد و تجهيزات در درجه اول اهميت قرار دارد.
  • بهبود مستمر
   شركت ملي حفاري ايران با پيروي از طرح و برنامه اي مدون در جهت دستيابي به بهبود مستمر گام بر مي دارد و اعتقاد دارد كه با آموزش و مشاركت كاركنان، اين مهم ميسر است.

  خط مشي ايمني، بهداشت و محيط زيست

   كاركنان شركت ملي حفاري ايران بعنوان سرمايه هاي اصلي آن تلقي مي شوند. كاهش و حذف حوادث و بيماريهاي شغلي و حفاظت از محيط زيست از جمله برنامه هاي مديريت جهت دستيابي به موفقيت است.
  شركت موظف به رعايت نظام مديريتHSE مي باشد . رعايت ملزومات و ملاحظات HSE بالاترين اولويت را در برنامه ريزيها، خدمات وعمليات دارد. اعتقاد بر اين است كه كليه حوادث قابل پيشگيري هستند و جهت تحقق آن بايد از استاندارد هاي موجود استفاده شود .
  حفاظت از محيط زيست از طريق برنامه ريزي و طراحي هاي صحيح و انجام كارها به روش مسئولانه قابل دستيابي است. دستيابي به بهبود مستمر در عمليات حفاري و ارائه خدمات جانبي جزو خط مشي شركت ملي حفاري ايران است. هدف كلي، دستيابي به پايين ترين ميزان حوادث، بيماريهاي شغلي و اثرات سوء زيست محيطي مي باشد . دستيابي به اهداف HSE منوط به وجود روابط تنگاتنگ بين پيمانكاران شركت وكارفرمايان آن است . رسيدن به اهداف مورد نظر در مقوله  ايمني، بهداشت و محيط زيست، در گرو همكاريهاي درون سازماني، نه تنها بين سرپرستان و كاركنان بلكه بين تمامي  كاركنان خواهد بود. در شركت ملي حفاري ايران مسئو ليت ها در قبال موضوعات HSE بشرح ذيل مي باشند :

  1. مديريت رهبري مسئوليت برنامه هاي HSE را برعهده دارد و براي كارآئي و اثربخشي برنامه  ها نيازمند وجود شرايط ايمن كاري است .
  2. سرپرستان و ناظران مسئول اشاعه و نهادينه كردن فرهنگ مثبت HSE در خود و زيرمجموعه خودشان مي باشد . سرپرستان بايد كار را با رعايت اصول HSE انجام دهند و از زيرمجموعه  خود نيز آنرا بخواهند .
  3. تمامي كاركنان موظف به مشاركت در اجراي برنامه هاي HSE مي باشند ، كه شامل تبعيت  كامل از تمامي قوانين و دستورالعمل هاي آن و انجام كاها بصورت مسئولانه مي باشند .
   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0