يکشنبه, 5 خرداد 1398
 • En
عنوان : COILED TUBING REEL SIZE (OD : 1 1/2"-W.THICKNESS)( 0.109"&0.125" - 16500FT ,20000FT )

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : 18,19/10/97 همدلی – تهران تایمز 1397.5358
توضيحات :             

آگهی مناقصه (نوبت اول / دوم )

یک مرحله‌ای (به صورت نیمه فشرده)

موضوع مناقصه:  £ خرید

COILED TUBING REEL SIZE (OD : 1 1/2"-W.THICKNESS)(  0.109"&0.125" - 16500FT ,20000FT )

 

 •    مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا/ مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال/ارز)

شرکت ملی حفاری ایران

Tender No.: FP/04-97/052       Indent No.: 08-22-9745035

617/187/3

72.380.568.000

 • روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

£ بر اساس کسب حداقل امتیاز ( امتیاز 60 )  مربوط به معیارهای موجود در استعلام‌های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می‌شود، انجام می‌گردد.

1-   مناقصه گرانی که بیش از چهار (4) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.

2-    مناقصه گرانی که بیش از دو (2) قرارداد در حال اجرا باموضوع مشابه (صرفا همان موضوع) با  شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود.

 • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

توزیع اسناد توسط شرکت

تاریخ شروع دریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.

محل دریافت

اهواز- بلوار پاسداران- بالاتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113 - اداره تداركات خارجي كالا-  آقای موگهی شماره تماس : 34148652-061

نحوه دریافت

1-      ارائه فیش واریزی به مبلغ 510.000 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت ملی حفاری ایران ( شماره شبا 520100004001114004020491 IR )

2-      درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به شرکت

آخرین مهلت

R 14 روز پس از آخرین روز دریافت استعلام‌های ارزیابی کیفی

محل تحویل

اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569-061 34148580-061 

 • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

2.948.000.000 ریال  / 61.280  یورو

انواع تضامین قابل قبول

ü      ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü      اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( شماره شبا 350100004001114006376636 IR )

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90 روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

 

اداره تدارکات خارجی کالا

                   کانال‌های  اطلاع‌رسانی شرکت ملی حفاری ایران      

www.nidc.ir                                             http://sapp.ir/nidc_pr

Call for public tender (First/Second publish)

One -Stages (semi compressed) tender

Subject of Tender:

COILED TUBING REEL SIZE (OD : 1 1/2"-W.THICKNESS)(  0.109"&0.125" - 16500FT ,20000FT )

   Tender descriptions:

Estimated value

(Rial/Euro)

Tender No.

/Indent No.

Registration No. through national electronic tendering system

The Tender holder

72.380.568.000

Tender No.: FP/04-97/052       Indent No.: 08-22-9745035

3.187.617

National Iranian Drilling Company

 • Qualitative evaluation of tenderers

R Based on minimum scoring ( 60 Points )  made in award criterion reflected in the tenderers pre-qualification forms.

Method

1-      Applicants which have more than 4 in process contacts with NIDC are not allowed to participate in this tender .

2-    Applicants which have  more than 2 in process contacts with NIDC in similar subject ( exclusively same subject) are not allowed to participate in another tender

 • Purchasing & Submitting

The distribution of the documents will be started one day after the publishing of second advertisement and ended on the following tenth day thereof.

Tender Document Distribution by Company

Hall No.:113, 1thfloor, Foreign  Procurement Dept., National Iranian Drilling Company, Airport square, Ahwaz, IRAN 061-34148652

Distribution Place

 • Submitting one original Bank Fund Receipt in the amount of 510,000 Iranian Rials under account number 4001114004020491  (Shaba No. IR 520100004001114004020491) in name of “NIDC Incomes Centralized Fund” issued by I.R. of Iran Central Bank.
 • Submitting format Request for the purpose of receiving Tender Documents.

Submitting Method

 • 14 Days after the last time of Purchasing.

Closing date

Documents Receiving Method

Hall No. 107, 1stfloor, Tender Committee, Operation building, National Iranian Drilling Company, Airport square, Ahwaz, IRAN.

Tel: +98-61-34148580  +98-61-34148569

Address

 • Tender Guarantee     

2,948,000,000 Rial/  61,280 Euro

Value of guarantee

ü  Bank guarantees or guarantees issued by non-bank institutions that obtain activity license from the central bank of the Islamic Republic of Iran.

ü  Submitting one original Bank Fund Receipt under account number 4001114006376636 ( Shaba No. IR 350100004001114006376636) in name of “NIDC saving account” by the central bank of Islamic Republic of Iran.

Type of guarantee

Tender Guarantee & quotation  should be valid for 90 days and extendable maximum for one time in initial validity duration.

Duration of credit & quotation

 

(Foreign  Procurement Dept.)

More of this & other tenders are accessible by click on:

www.nidc.ir            http://sapp.ir/nidc_pr

18,19/10/97

همدلی – تهران تایمز

1397.5358


بازگشت               چاپ چاپ

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0