يکشنبه, 5 خرداد 1398
 • En
عنوان : (PARTS FOR MARTIN DECKER TOTCO HOOK UP RECORD -O- GRAPH ROTARY TORQUE ELECTRIC MODEL : H 1184)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : 18,19/10/97 پیام زمان – ایرانیوز 1397.5278
توضيحات :             

آگهی مناقصه (نوبت اول / دوم)

  یک مرحله ای ( تجدید مناقصه)

موضوع مناقصه :   Instruments for Drilling Rig

(PARTS FOR MARTIN DECKER TOTCO HOOK UP RECORD -O- GRAPH ROTARY TORQUE ELECTRIC MODEL : H 1184)

 •    مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا/ مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال/ارز)

شرکت ملی حفاری ایران

Tender No. :FP/09-97/034

Indent No.:08-22-9745011

3,186,880

3,740,000,000     (ریال)

 • ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

R به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی (  اساسنامه / آگهی تاسیس تا  آخرین تغییرات )  معتبر متناسب با موضوع مناقصه ( تامین کالا ) در جلسه گشایش پیشنهادها  انجام می شود.

1-      مناقصه گرانی که بیش از چهار (4) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.

2-   مناقصه گرانی که بیش از دو (2) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفا همان موضوع) با  شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود.

 • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد

تاریخ شروع دریافت

دریافت اسناد یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و آخرین مهلت دریافت 10 روز پس از تاریخ شروع دریافت اسناد می باشد

محل دریافت

اهواز- بلوار پاسداران- بالاتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113 - اداره تداركات خارجي كالا تلفن 34148601-061

نحوه دریافت

1-      ارائه فیش واریزی به مبلغ510,000 ریال به حساب سیبا شماره 4001114004020491 ( شماره شبا : IR520100004001114004020491 ) نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران

2-      درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد

آخرین مهلت

35 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد

محل تحویل

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 34148580 -061

 • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

187,000,000 ریال / 3,887 یورو

انواع تضامین قابل قبول

ü  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü  اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 ( شماره شبا : IR35010000401114006376636 ) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90 روز ( و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد.)

 

 •   کانال های  اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران     

اداره تدارکات خارجی کالا

Call for public tender (First/Second publish)

One-Stage Retender

Subject of Tender:  Instruments for Drilling Rig

(PARTS FOR MARTIN DECKER TOTCO HOOK UP RECORD -O- GRAPH ROTARY TORQUE ELECTRIC MODEL : H 1184)

 •    Tender descriptions:

Estimated value

(Rial/Euro)

Tender No.

/Indent No.

Registration No. through national electronic tendering system

The Tender holder

3,740,000,000 (Rial)

Tender No. :FP/09-97/034

Indent No.:08-22-9745011

3,186,880

National Iranian Drilling Company

 • Qualitative evaluation of tenderers

Qualification process will be done in plain mode in offers opening session according to presentation of valid practice certificate / legal documents (certificate of corporation/ supply announcement up to latest changes) which should be related to tender subject.

Method

1-    Applicants who have more than 4 in process contracts with NIDC are not allowed to participate in this tender.

2-    Applicants which have  more than 2 in process contracts with NIDC in similar subject ( exclusively same subject) are not allowed to participate in another tender

 • Purchasing & Submitting

The distribution of the documents will be started one day after the publishing of second advertisement and ended on the following tenth day thereof.

Tender Document Distribution by Company

Hall No.:113, 1thfloor, Foreign  Procurement Dept., National Iranian Drilling Company, Airport square, Ahwaz, IRAN . Tel +98-061-34148601

Distribution Place

 • Submitting one original Bank Fund Receipt in the amount of 510,000 Iranian Rials under account number 4001114004020491  (Shaba No. IR 520100004001114004020491) in name of “NIDC Incomes Centralized Fund” issued by I.R. of Iran Central Bank.
 • Submitting format Request for the purpose of receiving Tender Documents.

Submitting Method

 • 35 Days after the last time of Purchasing.

Closing date

Documents Receiving Method

Hall No. 107, 1stfloor, Tender Committee, Operation building, National Iranian Drilling Company, Airport square, Ahwaz, IRAN.

Tel: +98-61-34148580  +98-61-34148569

Address

 • Tender Guarantee     

187,000,000  Rial /3,887 Euro

Value of guarantee

ü  Bank guarantees or guarantees issued by non-bank institutions that obtain activity license from the central bank of the Islamic Republic of Iran.

ü  Submitting one original Bank Fund Receipt under account number 4001114006376636 (Shaba No. IR 350100004001114006376636) in name of “NIDC saving account” by the central bank of Islamic Republic of Iran.

Type of guarantee

Tender Guarantee and quotation should be valid for 90 days and extendable maximum for one time in initial validity duration.

Duration of credit & quotation

 (Foreign  Procurement Dept.)

 More of this & other tenders are accessible by click on:

www.nidc.ir            http://sapp.ir/nidc_pr

18,19/10/97

پیام زمان ایرانیوز

1397.5278


بازگشت               چاپ چاپ

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0