يکشنبه, 5 خرداد 1398
 • En
عنوان : خرید (لو له های جداری چاههای نفت و گاز)CASING 7

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : 15,16/10/97 نوآوران – ایران نیوز 1397.5216
توضيحات :             

آگهی مناقصه (نوبت اول / دوم)

                        

دو مرحله ای (  به صورت نیمه فشرده)

موضوع مناقصه :  خرید (لو له های جداری چاههای نفت و گاز)CASING 7"

 •    مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا/ مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال)

شرکت ملی حفاری ایران

9522022

3186896

100,802,000,000

 • ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

R بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعلام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد. (حداقل امتیاز 60)

1-مناقصه گرانی که بیش از چهار (4) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران  داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.

2- مناقصه گرانی که بیش از دو (2) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفا" همان موضوع)با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز بحضور در مناقصه نخواهند بود.

 • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد

تاریخ شروع دریافت

توزیع اسناد ازیک روز پس ازچاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روزپس از آن ادامه خواهد داشت.

محل دریافت

نشانی: محل و تلفن تماس کارشناس پرونده اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه سوم اتاق 316- تدارکات خارجی پروژه های حفاری- شماره تماس 06134146230

تهران- خیایان جمهوری - کوچه یغما ساختمان مرکزی هشتم - طبقه 4 اتاق 428- تلفن 66700249-021

نحوه دریافت

1-      ارائه فیش واریزی به مبلغ510000ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه در آمد شرکت ملی حفاری ایران شماره شبا 520100004001114004020491IR

2-      درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد

آخرین مهلت

R 14 روز پس از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی .

محل تحویل

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 06134148569 34148580 061

 • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

3,517,000,000ریال سه میلیاردوپانصدو هفده میلیون ریال یا 73,369 یورو هفتادوسه هزاروسیصدوشصت و نه یورو

انواع تضامین قابل قبول

ü  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü  اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبعنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران شماره شبا 350100004001114006376636IR

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90 روز ( و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد.)

 

 •   کانال های  اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران     

www.nidc.ir                                             http://sapp.ir/nidc_pr

Call for public tender (First/Second publish)

Two-Stages (semi compressed) tender

Subject of Tender: CASING 7"        

Tender descriptions:

The Tender holder

Registration No. through national electronic tendering system

Tender No.

/Indent No.

Estimated value

(Rial/Euro)

National Iranian Drilling

Company

3186896

48-22-9522022

100,802,000,000

·    Qualitative evaluation of tenderers


Method


Based  on  minimum  scoring (60)  made  in  award  criterion  reflected  in  the  tenderers  pre-qualification forms.

 1. The tenderers who have more than four (4) active contracts with NIDC are not allowed to attend in this tender.
 2. The tenderers who have more than two (2) active contracts with same subject (exactly compliance with this subject) with NIDC are not allowed to attend in this tender.


·    Purchasing & Submitting

Tender Document Distribution by Company

The distribution of the documents will be started one day after the publishing of second advertisement and ended on the following tenth day thereof.

     Distribution Place

                                                     

Submitting  Method

A)    Hall No.:316, 3thfloor, Foreign Procurement Dept.(DRILLING PROJECTS),

        National Iranian Drilling Company, After Airport square, Ahwaz, IRAN.tel:06134146230

B) jomhouri street , yaghma alley nioc 8th building floor no : 04 room no 428 –tehran -iran .021-66700249

 •        Submitting  one  original  Bank  Fund  Receipt  in the  amount  of  Iranian Rials under account number 4001114004020491 (Shaba No. IR520100004001114004020491) in name of NIDC Incomes Centralized Fund” issued by I.R.  Of Iran Central Bank.
 •     Submitting   format  Request  for  the  purpose  of  receiving  Tender

Documents.

Documents Receiving Method

Closing date

 •     14 Days after the last time of Purchasing.

Address

H

       Hall NO.107,1st floor,Tender committee, Operation building, National

Iranian Drilling Company, Airport square, Ahwaz, IRAN.

Tel: +98-61-34148580   +98-61-34148569

 •    Tender Guarantee

Value of guarantee

3,517,000,000Rial/73,369Euro

Type of guarantee

  √ Bank guarantees or guarantees issued by non-bank institutions that obtain activity license from the central bank of the Islamic Republic of Iran.

  √   Submitting   one  original  Bank  Fund  Receipt  under  account  number  4001114006376636 (Shaba No. IR350100004001114006376636) in name of ″NIDC saving account″ by the central bank of Islamic Republic of Iran.

NIDC saving account by the central bank of Islamic Republic of Iran.

Duration of credit & quotation

Tender Guarantee& quotation should be valid for 90 days and extendable maximum for one time in initial validity duration.

                       

                        (Name of department)

More of this & other tenders are accessible by click on:

                    www.nidc.ir            http://sapp.ir/nidc_pr

15,16/10/97

نوآوران – ایران نیوز

1397.5216


بازگشت               چاپ چاپ

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0